Абрамович Семен Дмитрович

АбрамовичАбрамович Семен Дмитрович,

Доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, «визначний фахівець у галузі філології, богослов’я, культурознавства, українознавства, риторики» (Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №4. – С. 11). народився 29 червня 1945 р. в м. Житомир. 1968 року закінчив Житомирський державний педінститут за спеціальністю «Вчитель російської мови та літератури середньої школи», потім, у 1973 році, – заочну аспірантуру з російської літератури при Львівському державному університеті. Кандидатську дисертацію на тему «Історична проза В. Брюсова» захистив у 1973 році (львівський ун-т); докторську дисертацію на тему «Концепція особистості у нарраційній прозі А. Чехова» – у 1991 році (Київ, АН УРСР). Працював «масовиком» у Житомирському палаці піонерів, вчителем малювання, викладачем літератури Коростишівського педучилища, старшим викладачем, згодом – доцентом Кам’янець-Подільського педінституту, професором та завідувачем кафедри російської літератури Чернівецького національного університету, в. о. завідувача кафедри суспільних дисциплін Буковинської медичної академії (за сумісництвом), завідувачем кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНУ; нині – завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Нагороджений медаллю «Ветеран праці», почесними грамотами губернатора Чернівецької області та міського голови Чернівців, Чернівецької медичної академії, єпископа Коломийського та Чернівецького (УГКЦ). Академік АН ВО України.

С. Д. Абрамович – автор понад 300 наукових праць, серед яких – 10 монографій, чимало підручників та навчальних посібників, численних наукових статей і тез; він брав участь більш ніж у 150 наукових конференціях. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Коло його інтересів – філологія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство, теологія. Головний напрямок його досліджень – вплив сакральних текстів на розвиток художньої літератури. Викладає дисципліни «Історія російської літератури», «Теорія літератури», «Вступ до літературознавства», «Риторика».

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 одноосібні

 1. Абрамович С. Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1990. – 88 с.
 2. Абрамович С. Д. “Живая” и “мертвая” душа в художественном мире Чехова-повествователя: Романтический тип поведения в изображении Чехова / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1991. – 88 с.
 3. Абрамович С. Д. Біблія як форманта філологічної культури / С. Д. Абрамович. – К. ; Чернівці : Рута, 2002. – 230 с.
 4. Абрамович С. В поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писателя XIX–начала XX ст. : монография / С. Д. Абрамович. – К. : Издат. дом Дмитрия Бураго, 2009. – 264 с. + 16 с. ил.
 5. Абрамович С. Біблія та сьогоднішня культура: актуальні проблеми української духовної розбудови : монографія / С. Д. Абрамович. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2009. 134 с.
 6. Абрамович С. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури: монографія / С. Д. Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 150 с.
 7. Абрамович С. Біблія як інтертекст світової літератури: монографія / С. Д. Абрамович. [Загальне редагування та авторські розділи колективної монографії]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Сс.: 5–34, 44–103, 225-242, 263–297.
 8. Абрамович С. Д. Двоемирие Гоголя: монографія / С. Д. Абрамович. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 119 с.
 9. Абрамович С. Статті про літературу / С. Д. Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 200 с.

Депоновані рукописи одноосібних монографій

 1. Абрамович С. Д. Мир любви и семьи в повествовательной прозе А.П. Чехова / С. Д. Абрамович ; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1997. – 140 с. – Библиогр. : 57 назв. – РОС. – Теп. Укр ИНТЕИН.
 2. Абрамович С. Д. Рецепция А. П. Чехова в русской литературе “социалистического реализма” как эстетический феномен / С.Д. Абрамович; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1997. – 112 с. – Библиогр.: 53 назв. – Рус. – Теп. в ГНТБ Украины 16. 02. 98, № 96 – Ук 98.
 3. Абрамович С. Д. Эстетический идеал в творчестве А. П. Чехова и способы его художественного воплощения / С. Д. Абрамович ; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1997. – 85 с. – Библиогр. : 76 назв. – Рус. – Теп. в ГНТБ Украины 16. 02. 98, № 97 – Ук 98.

 

участь у колективних монографіях

 1.  Абрамович С. Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема/ С. Д. Абрамович. [Загальне редагування та авторські розділи колективної монографії]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 145 с.
 2. Абрамович С. Біблія як інтертекст світової літератури: монографія / С. Д. Абрамович. [Загальне редагування та авторські розділи колективної монографії]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Сс.: 5–34, 44–103, 225-242, 263–297.
 3. Абрамович С. Драматичний первінь у біблійному тексті / С. Абрамович [Розділ колективної монографії] // Жанри і жанрові процеси в історико-літературній перспективі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012.С. 7–13.
 4. Abramowycz S. Problemy nowoczesnośći i komunikacji w kazaniu dzisiejszej ROC a kontekst ruchu europejskiego kaznodziejstwa / Semen Abramowycz. [Розділ колективної монографії] // Риторика: теоретичні та практичні аспекти комунікації. Монографія. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 16–21.

Статті

 1.  Абрамович С. Д. Категория ужасного в эстетике Гоголя / С. Д. Абрамович // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2009. – № 1. – С. 33–39.
 2. Абрамович С. Д. Перша світова війна в мемуарах російської творчої інтелігенції / С. Д. Абрамович // Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Східній Європі (до 90-річчя закінчення Першої світової війни) : матер. міжнар. наук. конф. (Чернівці, 29-30 жовтня 2008 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – С. 115–123.
 3. Абрамович С. Д. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло  // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вып. 27. – С. 358–365.
 4. Абрамович С. Д. Елементи язичництва в культурі Східних Церков та потреба їх дезавуації / С. Д. Абрамович // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2009. – Вип. VI. – С. 7-14.
 5. Абрамович С. Д. Християнський та світський гуманізм: точки зіткнення та розходження / С. Д. Абрамович // Матеріали ІІ Всеукр. міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – С. 58–64.
 6. Абрамович С. Д. Гуманізація освіти і проблема гуманітарних наук в спеціальному вузі у перспективі Болонського процесу / С. Д. Абрамович // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 125–139.
 7. Абрамович С. Д. Постмодернизм и наследие Чехова / С. Д. Абрамович // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 3–6.
 8. Абрамович С. Д. Прагнення до маніпулювання як вираз кризи мовленнєвої культури / С. Д. Абрамович // Слово в языке и речи : междунар. сб. науч. тр. в честь 70-летия д-ра филол. наук,  проф. О. И. Литвинниковой. – Елец : Елецкий гос. ун-т им. И. Бунина, 2009. – С. 40–44.
 9. Абрамович С. Д. Natūra natūrans  и  natūra naturāta в художественном мире Гоголя (гоголевский человек между двумя безднами) / С. Д. Абрамович // Информ. вест. Форума русистов Украины. – Симферополь, 2010. – Вып. 13. – С. 108–119.
 10. Абрамович С. Д. Сакральная литература вчера и сегодня / С. Д. Абрамович // Nomos [Instytut Religioznawstwa Jagiellońskiego Uniwersytetu], 2010. – № 61/71.– S. 89–101.
 11. Абрамович С. Д. Актуальные вопросы изучения русской литературы / С. Д. Абрамович // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 229–236.
 12. Абрамович С. Д.. Художественный мир Марии Тилло / С. Д. Абрамович //  Література в контексті культури: Зб. наук. праць.– Вип. 21 (2). – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 3–11.
 13. Абрамович С. Д. Актуальные аспекты изучения проблемы «Библия и русская литература» / С. Д. Абрамович // Acta Universitatis Lodziensis. Folsa Litteraria Rossica. 4.– Łódź [Uniwersytet Łódzki]: Primum Verbum, 2011. – S. 124–130.
 14. Абрамович С. Д. Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії [В. П. Колодій] / С. Д. Абрамович // Буковинський журнал. – 2011. – № 4. – С. 160–168.
 15. Абрамович С., Дзидзинская В. Символика неба в поэзии Марии Тилло / Абрамович С., Дзидзинская В. // Наукові праці Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Філологічні науки. – В. 10. – Т. 3. – К-П: Аксіома, 2011. – С. 3–4.
 16. Абрамович С. Д. Стихотворение М. Тилло «Ренессанс» / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Філологічні науки. – В. 27. – К-П: Аксіома, 2011. – С. 10–13.
 17. Абрамович С. Д. Художественный мир Марии Тилло / С. Д. Абрамович //  Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 21 (2). – К., 20011. – Вип. 21 (2). – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 3–11.
 18. Абрамович С. Чехов и мистериальность / С. Абрамович // «Как меня принимали в Харькове» : Материалы научн. конф.  «Чехов и Украина». – К. : Изд. дом «Русское слово», 2011. – С. 23–30.
 19. Абрамович С. Д. Феномен релігійної віри та проблема достовірності релігійного досвіду / С. Д. Абрамович // Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 3–8.
 20. Абрамович С. Д. Об’єктивність чи індиферентність? (до питання про методологію вивчення релігій) / С. Д. Абрамович // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника. – Філософські і психологічні науки. – В. 15. – Івано-Франківськ: 2011. – С. 166–171.
 21. Абрамович С. Д. Актуальные вопросы изучения русской литературы / С. Д. Абрамович //  Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – С. 229–236.
 22. Абрамович С. Д. Сыноубийство в «Тарасе Бульбе»: инициация или жертвоприношение? / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – В. 2 (19). – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. – С. 5–17.
 23. Абрамович С. Д. Homo in amore в художественном мире Гоголя / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Філологічні науки. – В. 29. – Ч 1. – К-П: Аксіома, 2012. – С 126-129.
 24. Абрамович С. Д. Об историко-философской концепции «Мастера и Маргариты» М. Булгакова / С. Д. Абрамович // Творчість М. Булгакова в історико-культурному контексті. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С. 3-7.
 25. Абрамович С. Д. Чеховская поэтика как преображение реальности (рассказ «На подводе») / С. Д. Абрамович. – // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки. – В. 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 7–11.
 26. Абрамович С. Д. Sacrum и десакрализация в современном изучении русской литературы / С. Д. Абрамович // «Література в контексті культури». Зб. наук пр. – В. 22 (2) – К.: Видавничий дім Д. Бураго. – 2012.– С. 3–10.
 27. Абрамович С. Д. Многообразие и достоверность религиозного опыта / Семен Абрамович // Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 3–8. – 20
 28. Abramovich S. Variety and reliability of religious experience as a scientific problem / Семен Абрамович // Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. – 2012. – № 32. – Opole: Uniwersytet Opolski.– S.105–112.
 29. Абрамович С. Изучение библейской эстетики как научная проблема / Семен Абрамович // Nomos. Czasopismo religioznawcze. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa. Zakład Wydawniczy Nomos. – 2012. – № 78. – S. 5 – 23.
 30. Абрамович С. Образ світу в молодого Гоголя / Семен Абрамович // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури». [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Львів: Логос, 2013. – С. 97–99.
 31. Абрамович С. Категорія прекрасного  в світі Біблії / Семен Абрамович // Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Древній Галич», 2013. – С. 3–12.
 32. Абрамович С. Поняття про старозавітне красномовство / Семен Абрамович // Міжнародна науково-практична конференція  «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм. [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Одеса: Південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – Одеса, 2013. – С.60–64.
 33. Абрамович С. Трансформация библеизмов в русской поэзии, или отличие религиозного транса от вдохновения / Семен Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С.3–10.
 34. Абрамович С. Д. Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії: творчість Віталія Колодія /  С.Д. Абрамович// Слово і час. – 2013. – № 11. – С. 98–106.
 35. Абрамович С. Д. Градація від «чужинця» до сатани у «Зниклій грамоті» Гоголя/ С.Д. Абрамович// Гоголезнавчі студії. – Вип. ІІІ (20). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., 2013. – С. 7–14.
 36. Абрамович С. Д.. Любовь в художественном мире Гоголя / С. Д. Абрамович// Гоголезнавчі студії. – Вип. ІІІ (20). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., 2013. – С. 127–134.
 37. Абрамович С. Д. «Ай! Кто это?» – «Это я, твоя жена!» (о подтексте повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» / С.Д. Абрамович// Гоголезнавчі студії. – Вип. ІV (21). – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В., 2013. – С. 5–12.
 38. Абрамович С.Д. Трансформация идеи вдохновения в русской литературе ХІХ века: от сакральности к секулярности / С. Д. Абрамович //«Мова і культура». – Вип. 17. – Т. І (169). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 362–368.
 39. Абрамович С. Д. Магический круг романтического характера в лермонтовском «Демоне» / С. Д. Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. ­– № 8. – С. 50–54.
 40. Абрамович С. Д. Ініціативи свв. Кирила та Мефодія в контексті сакральних мов церкви / С. Д. Абрамович // Мовознавство. Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. – 2014. – № 4. – С. 81–87.
 41. Абрамович С.Д. Два світи молодого Гоголя / С. Д. Абрамович  // Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Тернопіль – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 64–­72.
 42. Абрамович С. Д. «Босховская» изнанка малороссийской идиллии в «Заколдованном месте» Гоголя / Абрамович С. Д.  // Матеріали XII Міжнародної гоголезнавчої конференції (м. Ніжин) / ХІV-х Гоголівських читань (м. Москва). – Москва – Київ – Ніжин, 2014 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/images/stories/2014/gogol_2014/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
 43. Абрамович  C. Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури / Семен Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Т. 1. – Вип. 7. – На пошану акад. П. Т. Тронька (до 100-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 484–495.
 44. Абрамович  C. Дмитрий Сергеевич Бураго: масштаб исследовательской личности  / Семен Абрамович // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 5–12.
 45. Абрамович  C. Мовленнєва комунікація в мультикультурному світі / Семен Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Серія: філологія. – 2014. – Вип. 12. – С. 208–211.
 46. Абрамович  C. Титаничность вулкана у Розанова и Маринетти / Семен Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 38.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 5–10.
 47. Абрамович  C. «Вгору піднесімо серця» (християнський ідеал в його віртуальному та реальному бутті) / Семен Абрамович // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – Вип. 1. – К., 2015. – № 1 (4).
 48. Абрамович  C. Мудрість буденного в світі Віталія Колодія / Семен Абрамович // Літературна Україна. – 30 квітня 2015. – С. 12.
 49. Абрамович  C. Мудрість буденного / Семен Абрамович // Буковинський журнал. – 2015. – №. 1. – C. 299–301
 50. Абрамович  C. Трансформація ідеї монархії в Біблії та формування поняття прав людини / Семен Абрамович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи». –Житомир–Вінниця. – 14–15.05.2015. – Вінниця : Scientific Publisher, 2015– С. 165–167.
 51. Абрамович C. Художній образ в Олекси Новаківського як еманація проповіді Митрополита Андрея Шептицького (до проблеми духовних джерел українського сецесіону) / Семен Абрамович // Митрополит Андрей Шептицький – філософ, праведник, великий українець. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. За ред. В. Сиротюка. – Чернівці, 26 травня 2015 року Божого. – Чернівці : Букрек, 2015. – С. 33–49.
 52. Абрамович  C. Титаничность вулкана у Розанова и Маринетти / Семен Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 38.– Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 5–10.
 53. Абрамович С. Людське кохання і проблема свободи в християнській свідомості / Семен Абрамович // Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті й віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі. – Національний заповідник «Давній Галич». – Галич, 4–5 червня 2015 р. – С. 5–12.
 54. Абрамович  C. «Діалектика душі» св. Володимира Хрестителя та її інтерпретація в літературній творчості / Семен Абрамович // Християнська традиція Київської Русі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 1000-річчю упокоєння рівноапостольного великого князя Володимира. [Волинська православна богословська академія УПЦ КП. 19. 05. 2015]. – Луцьк : ΕΙΚΩΝ, 2015. – С. 11–17.
 55. Абрамович  C. Мудрість буденного в світі Віталія Колодія / Семен Абрамович // Літературна Україна. – 30 квітня 2015.
 56. Абрамович  C. Мудрість буденного / Семен Абрамович // Буковинський журнал. – 2015. – №. 1. – C. 299–301
 57. Абрамович  C. Образ Вулкана у Розанова и Маринетти (очерк «Чудовище» и стихотворение «Авиатор-футурист обращается к отцу своему, Вулкану») / Семен Абрамович // Культура  как  вид  человеческого  бытия  и  познания:  Сб. материалов Всероссийской науч. конф. с международ. участием в филиале «ТюмГУ»  в  г.  Ишиме,  посв.  70-летию  д.  ф.  н. проф. Полищука В.И.  – Ишим : Изд-во филиал «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015. – С. 267–272.
 58. Абрамович С. Сотеріологічна концепція «Проповідника» («Книги Екклезіястової») / Семен Абрамович // Парадигма пізнання. Гуманітарні питання. – 2015. – № 4 (7). – С. 56–71.
 59. Абрамович С. Д. Ключові слова Старого Завіту як вираз біблійної концепції людини й світу / Семен Дмитрович Абрамович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер.: Філологія. – В. 16. –Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 4–7.
 60. Абрамович  C. Сотериологическая концепция «Книги Екклезиаста» / Семен Абрамович // Сквозь літературу. Сб. ст. к 80-летию Л. Г. Фризмана – К. :  Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – С. 19–30.
 61. Abramowycz S. Święte księgi jako intertekst rozwoju literackiego oraz niektóre aspekty badania literatury rosyjskiej / Semen Abramowycz // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип. 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 5–10.

Тези

 1.  Аbramowycz S. Sakralna literatura wczoraj i dziś / С. Д. Абрамович // Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś. – Kraków, 2009. – С. 7–8.
 2. Абрамович С. Образ світу в молодого Гоголя / Семен Абрамович // Міжнародна науково-практична конференція Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури. [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Львів: Логос, 2013. – С. 97–99.
 3. Абрамович С. Старозавітне красномовство як чинник пізньоеліністичної культурної ситуації / Семен Абрамович // Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś» (Instytut Religioznawstwa Jagiellońskiego Uniwersytetu). Streszczenia i komunikaty. – Kraków, [Uniwersytet Jagielloński], 2013. – S. 5–6.
 4. Абрамович С.Д. Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури/ С.Д. Абрамович // Матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції  (Львів, 13-14 березня 2014 року). – Львів: Український католицький університет. – С. 7­–8.
 5. Абрамович С. Д. Релігія та нація в ментальності сучасної України/С. Д. Абрамович // Збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 червня 2014 р.).  – К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». – 2014. – С. 56–60.

Рецензії

 1.  Абрамович С. Поетова проза: Віталій Колодій. Зоря над прірвою: Книга прози. – Чернівці : Букрек, 2008 // Літературна Україна. – 2010. – 29 квітня. – С. 7.
 2. Абрамович С. Гулы свободной стихии [Рецензія на колект. моногр. «К пределам дальним…»] / С. Д. Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Літературознавство. – В. 2. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 175–176.
 3. Абрамович С. Русский очерк: история жанра. Рецензия на кн. Е. А. Гусевой «Очерк среди жанров художественной литературы и журналистики». – Днепропетровск, 2011. – 248 с. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:  Філологічні науки. – В. 29. – Ч 1. – К-П: Аксіома, 2012. – С. 214–216.
 4. Абрамович С. Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідково-бібліографічне видання [Рец.] / Семен Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип. 4. – C. – 368–369.
 5. Абрамович С. Д. Визначна подія в нашому духовно-культурному житті [Рец. на кн.: В. Щербаков. Иерусалим христианский. Православному паломнику для прикосновения] / Семен Дмитрович Абрамович // Вісник НАККіМ. – 2014. – № 4. – С. 216–218.

Мемуари

 1.  Абрамович С. Две встречи: пространство судьбы [О С. Б. Бураго] / Семен Абрамович // Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – С. 644–647.

Науково-методичні публікації

Підручники

 1. Абрамович С. Д. Релігієзнавство : підручник / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова — К. : ДаКор, 2004. – 508 с.
 2. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
 3. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 295 с.
 4. Абрамович С. Д. Історія української культури : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 116 с.
 5. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К: Видавничий дім Д. Бураго : 2013. – 458 с.

Навчальні посібники

 1.  Абрамович  С. Д. Конспект лекцій зі спецкурсу “Світова Фаустіана” /  С. Д. Абрамович. – Чернівці : Чернів. держ. ун-т, 1992. – 114 с.
 2. Абрамович С. Д. Риторика та гомілетика / С. Д. Абрамович. Чернівці : Рута, 1995. – 170 с.
 3. Abramovich S. The Slave’s civilisation history : the Manual for foreign students. – Chernovtsy : ЧДУ, 1996. – 80 p.
 4. Абрамович С. Русская и зарубежная культура : учеб. пособ. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чикарькова. – Черновцы : ЧТУ, 1997. – Ч. 1. : Культура Древнего Мира. – 80 с.
 5. Абрамович С. Д. Основне богослів’я : навч. посіб. для теологічних навч. закл. / С. Д. Абрамович. – Чернівці : Рута, 1998. – Ч. І. : Релігії Давнього світу. – 224 с.
 6. Абрамович С. Д. Русская и зарубежная культура. Средние века : учеб. пособие / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чикарькова.–Черновцы : ЧТУ, 1998.–79 с.
 7. Абрамович С. Д. Новые явления в русской поэзии последних десятилетий : учеб. пособ. для студ.-филологов / С. Д. Абрамович, Ю. Г. Ткачов, М. Ю. Чикарькова. – Черновцы : Рута, 1998. – 56 с.
 8. Абрамович С. Д. Библия и древняя русская литература : учеб. пособ. / С. Д. Абрамович,  Ю. Г. Ткачев.  – Черновцы : Рута, 1999. – 80 с.
 9. Абрамович С. Д. Рецепция чеховского эстетического идеала в русской литературе XX века : учеб. пособ. / С. Д. Абрамович – Черновцы : Рута, 1999. – 74 с.
 10. Абрамович С. Д. Риторика / С. Д. Абрамович, М. Л. Гураль, М. Ю. Чикарькова. – Чернівці, 2000. – 82 с.
 11. Абрамович С. Д. Библия как объект литературоведческого изучения / С. Д. Абрамович. Чернівці : Рута, 2000. – 55 с.
 12. Абрамович С. Д.  Русская и зарубежная культура : учеб. пособ. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чикарькова. – Черновцы : Рута, 1999. – Ч. 3. : Культура Украины. – 52 с.
 13. Абрамович С.Д. Риторика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова – Львів : Світ, 2001. – 240 с.
 14. Абрамович С. Д. Риторика загальна та судова : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, В. В. Молдован, М. Ю Чікарькова. – К. : Юрінком, 2002. – 416 с.
 15. Абрамович С. Зарубіжна та українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Чернівці, 2002. – 415 с.
 16. Абрамович С.  Канон візантійської ікони :  навч. посіб. / С. Д. Абрамович, П. Лукинюк. – Чернівці : Рута, 2002. – 78 с.
 17. Абрамович С. Д. Культурологія : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло,  М. Ю. Чікарькова. – Чернівці : Рута, 2003. – 328 с.
 18. Абрамович С. Веди, Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Харків : Ранок, 2003. – 192 с.
 19. Абрамович С. Д. Зарубіжна і українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 380 с.
 20. Абрамович С. Церковне мистецтво : навч. посіб. / С. Д. Абрамович. К. : Кондор, 2005. – 206 с.
 21. Абрамович С. Д. Культурологія : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2003 . – 320 с.
 22. Абрамович С. Короткий культурологічний словник / С. Д. Абрамович. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – 64 с.
 23. Абрамович С. Текстологія Священних книг Нового Завіту / С. Д. Абрамович ; [Православний богословський ун-т ім. митр. Є. Гакмана]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 72 с.
 24. Абрамович  С. Д. Гомілетика: Навчальний посібник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 92 с.
 25. Абрамович С. Д. Культурологія. Візуальний матеріал / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 107 с.
 26. Абрамович С.Д. Визуальные материалы к курсу «История русской литературы ХІХ века» (1-я половина). Учебное пособие / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. Каменец-Подольский: Аксиома, 2013. – 57 с.

Методичні розробки, рекомендації, програми

 1.  Абрамович С. Д. Методические рекомендации по подготовке курсовых и дипломных работ /  С. Д. Абрамович. – Каменец-Подольский, 1979. – 10 с.
 2. Абрамович С. Д. Проблемы современного изучения А. П. Чехова : методическая разработка / С. Д. Абрамович ; [Обл. інст. удоск. вчителів]. – Хмельницкий, 1980. – 29 с.
 3. Абрамович С. Д. Дітям про Біблію / С. Д. Абрамович // Метод. рек. для вчителів 1-4 класів з народознавства. – Чернівці : [Обл. інст. удоск. вчителів], 1990. – С. 23–45.
 4. Абрамович С. Д. Біблія як історико-літературна пам’ятка. Старий і Новий Завіт : проект програми та метод. рек. для студ. філол. та іст. ф-тів / С. Д. Абрамович. – Чернівці : ЧДУ, 1993. – 40 с.
 5. Абрамович С. Д. Історія світової та української культури. Культура Давнього світу та Середньовіччя : програми та метод. рек. з курсу / С. Д. Абрамович. – Чернівці : ЧДУ, 1993. – 34 с.
 6. Абрамович С. Д. Українська та зарубіжна культура. Метод. рек. по підготовці до лекцій та практичних занять / С. Д. Абрамович, Н. І. Зорій ; [Чернівецький мед. Ін-т]. – Чернівці , 1995. – 46 с.
 7. Абрамович С. Д. Історія релігії в початковій школі. Проект програми / С. Д. Абрамович // Початкова школа. – 1995. – № 12. – С. 53-58.
 8. Абрамович С. Д. Українська та зарубіжна культура : метод. вказівки. Чернівці : ЧТЕУ КНТЕУ, 2002. – 56 с.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Літературно-художні твори. Переклади.

Малярство та графіка.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 1. Абрамович С. Мисливець [переклад вірша В. Брюсова українською мовою] // Вітчизна. – 1973. – № 12. – С. 118–119.
 2. Абрамович С. “Красный костер да небес чернота…» [вірш] // Менора. – 1998. – №3. – С. 27.
 3. Абрамович С. Д. М. В. Теплинский как важнейший фактор развития русской литературы XIX века (по архивным материалам) / С. Д. Абрамович // Учені жартують.  Література. Літературознавство. Життя : зб. наук. пр. і матер. на пошану д-ра філол. наук, проф. Марка Веніаміновича Теплинського. – Івано-Франківськ : Плай ; ТзОВ “Поліскан”, 1999. – С. 388-394.
 4. Абрамович С. Стихотворения // Радуга. – 2008. – № 3. – С. 68–70.
 5. Абрамович С. Стихи // Collegium. Международный научно-художественный журнал. – 2008. – № 3. – С. 247-253.
 6. Абрамович С. Consecutio temporum. Стихи. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2008. – 46 с.
 7. Абрамович С. Шуршит неизносно бумажная плоть… [Стихи] // Соті. Литературно-художественное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 83–88.
 8. Абрамович С. Д. Дитячі спогади старого житомирянина // Культурний простір Житомирщини – Волині ХІХ-ХХ ст. : Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції (24 квітня 2012 р.). – Житомир: Л. Г. Косенко, 2012. – т. 2. – С.  224–230.
 9. Репродукції 5-ти графічних малюнків С. Д. Абрамовича // TERAKT. Авангардовий літературно-візійний альм. – Чернівці ; Львів, 1994.
 10. Репродукції картин та малюнків С. Д. Абрамовича // Абрамович С. Д. поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писателя ХIХ – начала ХХ ст. : монография. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2009. – 264 с. (10, 1 п. л.) + 16 с. илл.
 11. Репродукції картин та малюнків С. Д. Абрамовича // Семен Дмитрович Абрамович. Науковець Митець. Особистість. – Кам’янець-Подільський [Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка] : Аксіома, 2010.– С. 33-44.
 12. Абрамович С. Д. Fecit. Поэт. Прозаик. Художник.  / Семен Абрамович  – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – 164 с.
 13. Абрамович Семен. Антіохійський триптих. Роман / Семен Абрамович  – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – 88 с.