Білоусова Тетяна Павлівна

 

Народилася в м. Чернівці. Закінчила Кам’янець-Подільську ЗОШ № 9, почала свою трудову діяльність на посаді секретаря навчальної частини Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В. П. Затонського. Закінчила філологічний факультет за спеціальністю «Російська мова і література». Працювала вихователем дитячого садка № 18, вихователем групи продовженого дня у ЗОШ № 15.

У 1985 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри російської мови.

У 1992 році закінчила аспірантуру при Львівському державному університеті ім. І. Франка; в спеціалізованій раді Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію «Фразеологическая деривация в современном русском языке (лексические производные)».

Вчене звання доцента здобула в 1997 році. З 2011 року – професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства.

Викладає дисципліни «Сучасна російська мова», «Риторика», «Основи наукових досліджень», веде спецкурси, керує роботою гуртків, проблемних груп, написанням курсових і дипломних робіт. Керівник педпрактики на факультеті іноземної філології. Веде активну виховну роботу як куратор групи.

У сфері наукових інтересів Т. П. Білоусової – сучасні тенденції російського словотвору; функціональний аспект вивчення фразеології; когнітивна ономасіологія. Автор понад 110 праць, опублікованих у наукових збірниках Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, інших навчальних і наукових установ України, Росії, Білорусі, Польщі.

Наукові публікації

Монографії

Білоусова Т. П. Фразеологическая универбация в современном русском языке : монография / Т. П. Белоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2011. – 290 с.

Словники

Білоусова Т. П. Словарь отфразеологической лексики современного русского языка / М.А. Алексеенко, Т.П. Белоусова, О.И. Литвинникова. – М. : „Азбуковник” , 2003. – 400 с.

Білоусова Т. П. Человек в русской диалектной фразеологии: Словарь / М.А. Алексеенко, Т. П. Белоусова, О. И. Литвинникова, – М. : ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2004. – 238 с.

Статті

Білоусова Т.П. Лексическая деривация фразем с компонентом-соматизмом в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Культура народов Причерноморья : научный журнал. – 2009. – № 168. – Т. 1. – С. 51–54.

Білоусова Т.П. Универбация глагольных фразеологизмов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 18. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 85–88.

Білоусова Т.П. Словообразовательная синонимия фразеологических дериватов в русском языке / Т. П. Белоусова // Русский язык: система и функционирование (к 70-летию филологического факультета) : сб. материалов VI Междунар. науч. конф., г. Минск, 5–6 мая 2009 г. В 2 ч. Ч. 2 / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : И. С. Ровдо (отв. ред) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2009. – С. 6–9.

Білоусова Т.П. Диалектная фразеология семантического поля «человек» как одно из средств духовного развития и совершенствования языковой личности / Т. П. Белоусова // Слово русское в обучении и воспитании [в аспекте духовного развития языковой личности : сб. ст., посвященный памяти Людмилы Михайловны Кузнецовой]. – Самара : Изд-во СГПУ, 2009. – С. 6–14.

Білоусова Т.П. Способы образования синонимичных универбов от субстантивно-адъективных устойчивых сочетаний в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Филоlogos : науч. журнал. – Вып. 6 (№ 3–4). – Елец : ЕлГУ им. И. А. Бунина, 2009. – С. 32–36.

Білоусова Т.П. Доминанты отфразеологической лексики современного русского языка (семантическое поле «безразличия») / Т. П. Белоусова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 1.- Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – С. 172–177.

Білоусова Т.П. Словообразовательное гнездо с вершиной-антропонимом Юлия Владимировна Тимошенко / Т. П. Белоусова // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крым. респ. ин-т последипломного пед. образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 1. Том 1. – Симферополь, 2010. – С. 45–47.

Білоусова Т.П. Лексико-семантический статус фразеологических универбов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке : матер. междунар. науч-практич. конф. 22–23 мая 2010 г. – СПб : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – С. 74-77.

Білоусова Т.П. Типы универбов по отношению к другим единицам лексической системы языка / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 105–107.

Білоусова Т.П. О целесообразности введения в научный обиход терминов фразеологическая универбация и фразеологический универб / Т. П. Белоусова // Термінологічний вісник : збірник наук. праць / відп. ред. В. Л. Іващенко. – К. : ІКМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 95–101.

Білоусова Т.П. Принципы лексикографического описания отфразеологической лексики современного русского языка / Т. П. Білоусова, М. А. Алексєєнко, О. І. Літвіннікова  // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. по лексикографии. Вып. 12 / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Харьков : Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2011. – С. 84–88.

Білоусова Т.П. Универбация «минимальных» фразеологизмов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // В мире словесности : сб. науч. работ, посв. юбилею профессора Л. В. Вознюк. – Тернополь : Вектор, 2011. – С. 52–55.

Білоусова Т.П. Мотивы и способы универбации субстантивных фразеологизмов / Т. П. Белоусова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [ред. кол. : О. В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 2. – С. 11–20.

Білоусова Т.П. Словный характер компонентов фразеологизма как основа фразеологической универбации / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 20–23.

Білоусова Т.П. Способы универбации «классических» субстантивных фразеологизмов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 2. Том № 1. – Симферополь, 2011. – С. 46–48.

Білоусова Т.П. Универбация адвербиальных фразеологизмов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Фразеологические чтения памяти профессора В. А. Лебединской. К 70-летию со дня рождения : сб. ст. Вып. 5 / отв. ред. Н. Б. Усачёва. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. – С. 31–34.

Білоусова Т.П. Универбация адъективных фразеологизмов в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Е. Ф. Карский и современное языкознание: матер. XII междунар. науч. чтений (Гродно, 20-21 мая 2010 г.). – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2011. – С. 250–257.

Білоусова Т.П. Семантико-грамматические свойства фразеологизмов и фразеологическая универбация в современном русском языке / Т. П. Белоусова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [редкол. : О. В. Кеба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 3. – С. 11–20.

Білоусова Т.П. Принципы идеографической систематизации фразеологических универбов / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 29. Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 10–13

Білоусова Т.П. Роль контекста в объективации внутренней формы фразеологически мотивированных слов / Т. П. Белоусова // Функциональная лингвистика. Научный журнал / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – 2012. – № 3. – Симферополь, 2012. – С. 55–57.

Білоусова Т.П. Отантропонимные дериваты-наименования лица в русскоязычной публицистике Украины / Т. П. Белоусова, Е. Соловская // Функциональная лингвистика. Научный журнал / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – 2012. – № 3. – Симферополь, 2012. – С. 57–59.

Білоусова Т.П. Трансдисциплинарность биоэтики как предпосылка создания номинативных единиц / Т. П. Белоусова // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования ; науч. ред. А. Н. Рудяков. – № 5. – Симферополь, 2013. – С. 35–38.

Білоусова Т.П. Мифологемная мотивация номинативных единиц биоэтики / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 32–34.

Білоусова Т.П. Концепты нормативной этики в трансдисциплинарном дискурсе биоэтики  / Т. П. Белоусова // Язык. Текст. Дискурс : Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г.Н. Манаенко. Вып. 11. – Ставрополь : Изд-во  СКФУ, 2013. – С. 294-300.

Білоусова Т.П. Адъективные вербализаторы концепта религия в биоэтике / Т. П. Білоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – С. 26-27.

Білоусова Т.П. Когнітивна метафора донорської зони «війна» в російській термінології біоетики / Т. П. Білоусова // Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи : зб. мате. міжнар. круглого столу 29 січня 2014 року. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2014. – С. 6-8.

Білоусова Т.П. Роль дисципліни «Риторика» у становленні особистісних та професійних якостей філолога / Т. П. Білоусова // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : III Регіональна наук.-практ. конф. (23 жовтня 2014 року). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 11-14.

Білоусова Т.П. Экономическая метафора в языке биоэтики / Т. П. Білоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 3. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 80-83.

Білоусова Т.П. Вербализация концепта религия в номинативных единицах биоэтики / Т. П. Белоусова // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г. Н. Манаенко. Вып. 12. Часть 1. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014. – С. 260–268.

Білоусова Т.П. Структурно-семантические особенности терминологии биоэтики с компонентами-метафорами / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 68-73.

Білоусова Т.П. Словництво Івана Огієнка та принципи укладання словника з біоетики / Т. П. Белоусова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : сер. історична та філологічна / [редкол. : С.А. Копилов (гол. ред.), В.С. Прокопчук, Л.М. Марчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. XI. – С. 163-170.

Білоусова Т.П. Антропоморфная метафора в языке биоэтики / Т. П. Белоусова // Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материалы XI Международной научной конференции (Владимир, 29 сентября – 1 октября 2015 года). – Владимир : Транзит-ИКС, 2015. – С. 47–51.

Білоусова Т.П. Метафорический компонент в структуре однословного биоэтического термина / Т. П. Белоусова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірн. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 14. Т. 3. – С. 17-18.

 

Тези

Білоусова Т.П. Универбация предложно-падежных фразеологизмов (к решению одной орфографической проблемы) / Т. П. Белоусова // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : тези I Регіональної науково-практичної конференції (20 вересня 2012 р.). – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2012. – С. 58–60.

 

Науково-методичні публікації

Навчальні та навчально-методичні посібники

Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для організаторів і виконавців наук. роботи / Т. П. Білоусова, Ю. О. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2003. – 120 с.

Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень. Практикум : навч. посіб. для студентів-філологів / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ТзОВ „Каліграф”, 2005. – 164 с.

Білоусова Т.П. Основи риторики : навч. посіб. / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А. М., 2007. – 120 с.

Теорія і практика підготовки наукової роботи : навч. посіб. / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 244 с.

Білоусова Т.П. Сучасна слов’янська (російська) мова : навч.-метод. комплекс дисципліни / Т. П. Білоусова, І. Є. Боднар. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 117 с.

Білоусова Т.П. Русский язык в текстах : пособие для учащихся / Т. П. Белоусова, Л. И. Головина, О. И. Литвинникова. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2010. – 237 с.

Білоусова Т.П. Риторика : навч.-метод. посібник / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011, 2012. – 256 с.

Білоусова Т.П. Риторика : навч.-метод. посібник : 2-ге вид. перероб. і доп. / Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 240 с.

Білоусова Т.П. Лекции по современному русскому языку. Морфология. Ч. 2: учебное пособие / Т. П. Белоусова. – Каменец-Подольський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 88 с.

Методичні розробки, рекомендації, програми

Білоусова Т.П. Методические указания и тематические контрольные работы по современному русскому языку (Морфология) : Ч. 1. – Имя существительное : для студе. спец. „Украинский язык и литература” и „Украинский язык и литература. Английский язык” / Т. П. Белоусова. – Каменец-Подольский : КППИ, 1994.– 24 с.

Білоусова Т.П. Письмові жанри наукового стилю: методика обробки літератури : рекомендації до курсу „Основи наукових досліджень” для філологічних спеціальностей вузів / Т. П. Білоусова, І. А. Казімірова. – Кам’янець-Подільський : Науково-вид. відділ КПДПІ, 1996. – 35 с.

Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень: Методичні рекомендації до курсу для студентів філологічних спеціальностей / Т. П. Білоусова, І. А. Казімірова. – К. : Вид-во ін-ту „Слов’янський університет”, 1996. – 24 с.

Білоусова Т.П. Навчально-виробнича практика студентів старших курсів факультету іноземної філології : метод. посібник / Т. П. Білоусова, І. О. Кучинська, Л. М. Римар, Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 104 с.

Білоусова Т.П. Як підготувати наукову роботу : методичні рекомендації / Т. П. Білоусова, Ю. О. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2007. – 76 с.

Білоусова Т.П. Студентська наукова робота: зміст – структура – форма : метод. рекомендації / уклад. Т. П. Білоусова. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 152 с.