Кришталюк Ганна Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

У 1998 році закiнчила філологічний факультет Кам’янець-Подiльського державного педагогiчного університету.

У 2001 році розпочала викладацьку діяльність на факультеті іноземної філології Кам’янець-Подiльського державного педагогiчного університету.

2004-2007 навчалася в аспірантурі при кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету.

2009 року захистила дисертаційне дослідження на тему “Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі: функціональний та лінгвокогнітивний аспекти”.

2010 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «10.02.04 – Германські мови, англійська».

2014 присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

Автор понад 30 наукових праць, серед яких монографія, навчально-методичний посібник, наукові статті, тези.

Сфера наукових інтересів: когнітивна та комунікативна лінгвістика, дискурс, германістика.

Викладає такі навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, Проблемні питання практичної граматики першої іноземної мови, Теоретична граматика англійської мови, Сучасний англомовний газетний дискурс.

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

 

Основні наукові здобутки

  1. Дисертаційне дослідження на тему: «Заперечення в сучасному англомовному газетному дискурсі: функціональний та лінгвокогнітивний аспекти»
  2. Заперечення в англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект: [монографія]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 184 с.
  3. Акцентна функція заперечного повтору в текстах новин американських газет // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (5). – С. 352-355.
  4. Изменение как когнитивное образование // Материалы международного конгресса по когнитивной лингвистике, г. Тамбов, 29 сентября – 1 октября 2010 г. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 85-87.
  5. Композиція англомовних газетних аналітичних текстів: лінгвокогнітивний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: зб. наук. праць/ [відп. ред. Л.М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 27. – C. 163-167.
  6. Градация как когнитивно-дискурсивная операция // Когнитивные исследования языка: материалы международной научной конференции, г. Тамбов, 15-17 сентября 2011 г. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – Вып. VIII. Проблемы языкового сознания. – С. 260-263.
  7. The Image-Schematic Dimension of English Negation // Cognitive Processes in Language. – Lodz Studies in Language/ [ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk]. – 2012. – Frankfurt am Main: Peter Lang. – Vol. 25. – P. 99-107.
  8. Конструирование события изменения в американском газетном новостном дискурсе // Когнитивные исследования языка: материалы Всероссийской научной конференции / [отв. ред. вып. Л.А. Фурс], г. Тамбов, 11-12 апреля 2013 г. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – Вып. XIV. Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы. – С. 459-464.
  9. Когнітивне пояснення виявів англомовного заперечення // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал/ [гол. ред. П.Ю. Саух]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 68. – C. 97-102.
  10. Отрицание как изменение концептуализации мира // Материалы международной научной конференции “Филологические науки в III тысячелетии”, г. Будапешт, 27-29 жовтня 2009 р.

Режим доступу:

http://scaspee.com/6/post/2013/10/negation-as-change-of-conceptualization-of-the-world-kryshtaliuk-a-a.html