Крук Аліна Анатолівна

КрукКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного університету / 2004 р., вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури;

• диплом магістра Кам’янець-Подільського державного університету / 2005 р., викладач англійської мови і зарубіжної літератури; • диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності : 10.01.05 – порівняльне літературознавство (2013 р.) Професійна діяльність

2005-по даний час викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2006-2010 – аспірант кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Автор понад 36 публікацій.

Наукові інтереси • методика викладання англійської мови професійного спрямування

• порівняльне літературознавство

Публікації (за останні роки)

1. Крук А. А. Міфопоетична парадигма концепту долі у творчості Томаса Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – C. 317-319.

2. Крук А. А. Сентенція долі в художньому світі Т. Гарді й І. Нечуя-Левицького: ірраціональний вимір / А. А. Крук // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 35-42.

3. Крук А. А. Тема трагічної долі жінки в прозі Т. Гарді та її українське відлуння / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2009. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 305-311.

4. Крук А. А. Засоби вираження індивідуально-трансформуючих міфологем долі у романі “Джуд Непомітний” Т. Гарді / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 3. – С. 148-149.

5. Крук А. А. Концепція долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького / А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали

міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 22-23 квітня 2010 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 15. – С. 158-161.

6. Крук А. А. Концепція реалістичного моделювання дійсності у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького / А. А. Крук // Історико-літературний журнал 18’2010. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010. – С. 174-182.

7. Крук А. А. Мотив жіночої долі в творчості Т. Гарді й І. Нечуя-Левицького: порівняльно-типологічне зіставлення / А. А. Крук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (гол. ред.), А.В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – К. : Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 466-473.

8. Крук А. А. Філософський аспект гардівського концепту долі / А. А. Крук // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІІ (139). – С. 12-16.

9. Крук А. А. Гардівський концепт долі у проекції на українську літературу / А. А. Крук // Наукові записки. Серія Філологічна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 24-25 січня 2011 року. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2011. – Вип. 16. – С. 373-378.

10. Крук А. А. Компаративний аналіз концепту долі у творчості Т. Гарді та І. Франка / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – C. 209-212.

11. Kruk A. Creative Rethinking the Concept of Fate in the Works of Thomas Hardy and the Ukrainian Literature of the Late Nineteenth – Early Twentieth Century / A. A. Kruk // English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : ВПП “’Апостроф”, 2012. – С. 84-85.

12. Крук А. А. Доля як концепт у світосприйнятті Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка / А. А. Крук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / [головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський]. – Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – Вип. 5: українська філологія. – С. 94-101.

13. Крук А. А. Концепт долі у художньому світі Т. Гарді та в українській літературі: естетичний аспект аналізу / А. А. Крук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 27. – С. 195-198.

14. Крук А. А. Проблема типологічних зіставлень у літературознавчому дискурсі: українсько-англійські паралелі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана

Огієнка: Філологічні науки. Випуск 31. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – C. 263-266.

15. Крук А. А. Концепт як художня категорія / А. А. Крук // Збірник тез доповідей учасників І Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С. 47-48.

16. Крук А. А. Понятійно-термінологічна основа дослідження концепту долі в художньому творі / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С. 111-112.

17. Крук А. А. Структура та особливості змісту терміну “концепт” / А. А. Крук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 4. – С. 85-86.

18. Крук А. А. Сучасні підходи до інтенсифікації навчання англійської мови професійного спрямування / А. А. Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками ІI Регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 34-36.

19. Крук А.А. Fate as a conscious choice of personality in the works of urban referrals: psychological and tragic aspect / Аліна Анатоліївна Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 36. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – C. 132-135. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.

20. Крук А.А. Композиційна акцентованість на естетико-філософських вимірах концепту долі у художньому світі Т. Гарді / Аліна Анатоліївна Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск __. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – C. 39-43. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.

21. Крук А. The formation of informative competence in English for specific purposes for students majoring in history / А. Крук // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 44-45.

22. Крук А. А. Conceptual realization of destiny in prose of T. Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny and I. Franko / Аліна

Анатоліївна Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – C. 32–36.) Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.

23. Крук А. А. Destiny as a Predetermined Course of Events in Thomas Hardy and Panas Myrny’s Novels / Аліна Анатоліївна Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – C. 164–167. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.

24. Kruk A. Main approaches to teaching ESP: implementing means / Аліна Анатоліївна Крук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 32-33.

25. Крук А. А. ESP: use of multimedia projects and communication technologie / Аліна Анатоліївна Крук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості” (26 березня 2015 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. – C. 77–79.

26. Крук А. Career-oriented Approach to ESP Learning / Аліна Анатоліївна Крук // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – C. 42-43.

Монографии:

1. Крук А.А., Насмінчук Г.Й. Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко) / А.А. Крук, Г.Й. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рута”, 2014. – 197 с. (11,62 ум. др. арк.)

Навчальні посібники:

1. English for Students Majoring in History : [навчально-методичний посібник для студентів-істориків] / Укладачі : А.В. Уманець, А.А. Крук. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2015. – 312 c. (18,13 ум. др. арк.)