Кужель Оксана Миколаївна

Викладач

В 1997 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

У 1999-2002 роках навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02: теорія та методика навчання: германські мови.

З 2002 року працює викладачем кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Публікації:

1.Управління процесом читання англійською мовою. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені ІванаОгієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 3. – С.86–87.

  1. Комунікативний метод навчання читанню за допомогою комп’ютерних програм. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 80–81.
  2. Інтерактивні технології навчання читання англійською мовою учнів основної школи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 3. – С.79–80.
  3. Формування читацької компетенції в учнів 5-х класів. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 203–205.
  4. Експериментальне дослідження впровадження комп’ютерних мовних ігор в навчальний процес. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 11, у2 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університеті мені Івана Огієнка, 2012. – Т. 2. – С.112–114.
  5. Методичніможливостікомп’ютернихмовнихігор як засобунавчанняіноземнихмов. Методика викладанняфілологічнихдисциплін у загальноосвітніх та вищихнавчальнихзакладахУкраїни: тезидоповідей і програма. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-ПодільськийнаціональнийуніверситетіменіІванаОгієнка, 2012. – С.8–10.

7.Переваги використаннякомп’ютернихігровихпрограм в навчанніанглійськоїмовиучнівзагальноосвітньоїшколи. Сучаснаіншомовнаосвіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріалиміжнародноїнауково-практичноїінтернетконференції, 16 жовтня 2014., м. Умань. –  Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С.  159-161.

8.Комп’ютерна мовна гра як засіб навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи. Теоретичніпитаннякультури, освіти та виховання: збірникнауковихпраць – К. КНЛУ, 2014. – Вип. 50. – С. 69-73.

  1. Навчанняучнівосновноїшколичитанняанглійськоюмовою за допомогоюмультимедійнихкомп’ютернихпрограм. Фаховевидання

Навчанняіноземноїмови в умовахінформатизаціїшкільноїосвіти :Колективнамонографія // Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Городнича Л.В., Кочубей Н.П., Кужель О.М., Плотніков Є.О., Поляничко З.О. / Заг. ред.: Коваль Т.І. – К.: Вид центр КНЛУ, 2014. – 284с.

  1. Підсистемавправ для навчаннячитанняанглійськоюмовоюучнівосновноїшколи за допомогоюмультимедійноїкомп’ютерноїпрограми. Іноземнімови. – 2015. – №1. – С. 20 – 28. Фаховевидання.
  2. Особенности обучения англоязычному чтению учащихся основной школы. Молодойученый. – 2015. – № 4. – С. 584 – 586.