Марчишина Алла Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського, спеціальність «українська мова і література та іноземна мова», кваліфікація «вчитель української мови і літератури та англійської мови»

Закінчила Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича, спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація «філолог, викладач англійської мови та літератури»

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію «Функціонально-семантичні особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)» у Київському національному лінгвістичному університеті, отримала ступінь кандидата філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

 

Участь у міжнародних конференціях, школах, семінарах:

– міжнародна наукова конференція «Гендер и проблемы коммуникативного поведения» (Полоцкий государственный университет, 28-29 октября 2010 г., г. Полоцк, Беларусь)

– міжнародна наукова конференція «Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория и практика» (Московский государственный лингвистический университет, 27-28 октября 2011 г., Российская Федерация);

– The Twelfth International Conference on English and American Studies «Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication» (Jagiellonian University, Krakow, 27–29 April 2011, Poland);

– міжнародна наукова конференція «Смак літератури / Література смаків» (Київський національний лінгвістичний університет, 29-30 березня 2012 р.)

– міжнародний симпозіум “Gender in English Studies: the fluidity and contestability of gender and sexuality” (19-21 жовтня 2012 р., м. Щецин, Республіка Польща, Щецинський університет);

– міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (Чернівці, 25-26 квітня 2014 р., Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича);

– міжнародна наукова конференція «Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс» (Київ, 25-27 вересня 2014 р., Київський національний лінгвістичний університет);

– міжнародна наукова конференція «Семантика и прагматика языковых единиц » / Минск, 11-12 мая 2015 г. Минский государственный лингвистический университет

– всеукраїнська літня школа з академічного письма “English research writing in linguistics” 29 червня – 1 липня 2015 р. КНЛУ, УАКЛІП.

 

Публікації:

Посібники:

Basics of Academic Writing: навчальний посібник з основ наукового письма. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — 168 с.

Notes on Text Interpretation (a manual for graduate students) : навчально-методичний посібник / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : Вид-во та друк ПП Мошинський В.С., 2014. – 148 с. (Гриф МОН – лист № 1/11-1735 від 05.02.2014 р.)

 

Статті:

Гендерная специфика контрастивных образов (на материале рассказа Энн Оукли ”Byron’s Mistake”) / Гендер и проблемы коммуникативного поведения: сборник материалов четвертой международной научной конференции. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – 368 с. – С. 242–244.

Вплив гендерних теорій на трансформацію літературного смаку / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2012. – Т. 15. – № 1. – 190 с. – С. 120-125.

Гендерные стереотипы в постмодернистском дискурсе : эволюция восприятия и отображения / Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. Междунар. науч. конф. / Минск, 11-12 мая 2015 г. :  [отв. ред. А. М. Горлатов]. – Минск : МГЛУ, 2015. – 236 с. – С. 214–215.

Епістемологічний вимір постмодерністського тексту: гендерний аспект / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць / Ред. кол. : Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Л. І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 8. – 147 с. – С. 92–95.

 

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП)

 

Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, дискурс-аналіз, лінгвогендерологія.