Матковська Марія Василівна

Доцент кафедри англійської мови

У 1980 році закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет за спеціальністю «Романо-германська філологія», присвоєна кваліфікація філолога, викладача, перекладача.

У 1993 році закінчила аспірантуру при Київському державному інституті іноземних мов.

У 1993-2005 рр. – викладач кафедри іноземної філології філологічного факультету.

У 2005-2014 рр. – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології.

З 2015 року працює на посаді доцента кафедри англійської мови. Забезпечує викладання фахових дисциплін «Історія першої іноземної мови», «Теоретичний курс другої іноземної мови», «Основи теорії іншомовної комунікації», «Практикум сучасної англомовної комунікації», «Семіотика і лінгвістика».

Коло наукових інтересів: історична лінгвістика, комунікативна лінгвістика, прагматика, дискурс-аналіз.

Участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс у лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному та соціолінгвістичному аспектах» (лютий, 2010). – Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010.
 2. Міжнародна наукова конференція «Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О. Потебні)» (21 жовтня 2010 року). – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс у лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному та соціолінгвістичному аспектах» (лютий, 2011). – Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2011.
 4. ІV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (5–6 жовтня 2012 року). – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.
 5. V Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс у лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному та соціолінгвістичному аспектах» (березень, 2012). – Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012.
 6. Міжнародний круглий стіл «Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи» (29 січня 2014 року). – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.
 7. VІII Міжнародна науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» 27-28 березня 2015року, м. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 201

Публікації:

Посібники:

 1. Вступ до давньоанглійської мови (“An Introduction to Old English”): Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2014. – 272 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 2. Вступ до середньоанглійської і ранньоновоанглійської мови (“An Introduction to Middle and Early Modern English”): Навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2014. – 224 с.
 3. Вступ до давньоанглійської мови (“An Introduction to Old English”): Електронний навчальний посібник / М.В. Матковська. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2015. – 272 с. (Нагороджено Почесним дипломом лауреата за участь у роботі Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» 20-22 жовтня 2015 р., м. Київ).

Статті:

 1. Категорії «Своє – Чуже» та «Ми – Вони» в англомовному політичному дискурсі // Наукові записки. – Випуск 89 (5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 202–206.
 2. Особливості дієслів із категоріальним значенням поліілокутивності: когнітивний і функціональний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 34. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 14–18.
 3. Мовленнєві репрезентації суб’єкта дії в англомовному політичному дискурсі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Випуск 105 (1). – С. 185–189.
 4. Опозиція «свій ‒ чужий» у категоризації етнічних спільнот у сучасному англомовному політичному дискурсі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Випуск 118. – С. 269–273.
 5. Створення і упровадження електронного навчального посібника із курсу «Історія англійської мови» (Tworzenie i wprowadzanie elektronicznego podręcznika z kursuHistoria języka angielskiego”) // Edukacja, Wychowanie, Praca socjalna (Ukraińsko-Polskie Refleksje Teoretyczne). – Rzeszόw, 2013. – P. 106–115.
 6. Категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 181–185.
 7. Механізми маніпуляції суспільною свідомістю в англомовному політичному дискурсі // Наукові записки. – Випуск 138.– Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.11–14.