Мельник Ірина Валеріївна

Викладач кафедри англійської мови.

В 2006 р. з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний університет (факультет іноземної філології, спеціальність — ”Педагогіка та методика середньої освіти. Англійська і німецька мови та література”).

У 2006-2007 р. навчалась в магістратурі факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю: ”Англійська мова та література”.

З 2007 р. працює викладачем кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. В 2010 р. вступила до аспірантури Київського національного університету імені Т. Шевченка за спеціальністю 10.02.04. ― “Германські мови”.

Сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, теорія мовної комунікації, прагмалінгвістика.

Забезпечує викладання дисциплін: практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, практична граматика першої іноземної мови.

Наукові публікації:

 

  1. Типи комунікативних стратегій // Studia Linguistica: зб. наук. праць / відп. ред. І.О. Голубовська. ‒ К., 2011. ‒ Вип. 5. Част. 2. ‒ С. 377-380.
  2. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. О.І. Чередніченко. ‒ К., 2011. ‒ Вип. 37.‒ С. 62-67.
  3. Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : Логос, 2012. – Вип. 21. – С. 348-355.
  4. Маніпулювання як провідна комунікативна стратегія провокаційного дискурсу // Матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. [“Семантика мови і тексту”], (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.) / гол. ред. В. Головчак. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 381-383.
  5. Особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні // Studia Linguistica: зб. наук. праць / відп. ред. І.О. Голубовська. ‒ К., 2013. ‒ Випуск VІI. – С. 351-357.
  6. Причини комунікативних невдач провокаційного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / відп. ред. А.Д. Бєлова. ‒ К., 2013. ‒ Вип. 46.‒ Ч. 2. – С. 497- 506.
  7. Strategic planning as a key to effective provocative communication // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / відп. ред. Л.М. Марчук. ‒ Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. ‒ Випуск 33. ‒ С. 210-213.
  8. Особенности и типы коммуникативной личности провокатора // Филологические науки. Вопросы теории и практики / Тамбов: Грамота, 2013. ‒ № 9 (27): в 2-х ч., Ч. II. ‒ C. 113-117.
  9. Мельник І. В. Особливості реалізації стратегії натяку у кооперативних ситуаціях провокаційного мовлення / Ірина Валеріївна Мельник // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Германська філологія : зб. наук. пр. − Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2014. − Вип. 692-693. − С. 89-92.