Напрямки наукової роботи кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Кафедральні теми

Комплексна кафедральна тема «Поетика і типологія літературних жанрів» Номер державної реєстрації: 0111 U006707

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Кеба Олександр Володимирович

Актуальність теми визначається:

  • загальною спрямованістю наукових досліджень на вивчення різноманітних аспектів вивчення закономірностей розвитку світової літератури;
  • необхідністю як подальшої розробки теоретичної та історичної поетик та дослідженням жанрових взаємодій різнорівневих літературно-художніх творів;
  • нагальною необхідністю досліджень саме у контексті здобутків світової літератури фундаментальних аспектів творчості окремих письменників – сутність художнього методу, своєрідність стильової системи, новаторство жанрових пошуків, принципи образотворення, специфіка сюжетно-композиційної та просторово-часової системи, своєрідність міфологізму й символіки, мовностильові та предметно-зображальні елементи поетики;
  • вивченням парадигм художнього світу письменників, що веде до з’ясування певних закономірностей загальної літературної еволюції.

Напрямки індивідуальних досліджень:

Тема 1. Жанрова парадигма сучасної британської прози (індивідуальна, перехідна; виконавець – доктор філологічних наук, професор Кеба О.В.).

Тема 2: Основні тенденції розвитку сучасної жіночої ізраїльської літератури (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри Шулик П.Л.).

Тема 3: Поетика простору і часу в малій прозі російських письменників ХХ століття (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, доцент Лаврова А.О.).

Тема 4: Архітектоніка поетичного тексту (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, доцент Кшевецький В.С.).

Тема 5: Своєрідність художньої прози В.Г. Короленка (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, доцент Голубішко І.Ю.).

Тема 6: Своєрідність хронотопу в романах Ф. Кафки (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, старший викладач Притуляк В.Г.).

Тема 7: Особливості наративних форм у літературі Англії і США (індивідуальна, перехідна; виконавець – кандидат філологічних наук, старший викладач Семелюк Р.М.).