Напрямки наукової роботи кафедри іноземних мов

Напрямки наукової роботи на кафедрі

Назва комплексної науково-дослідної роботи “Актуальні проблеми дослідження та методики викладання іноземних мов професійного спрямування”.

Короткий зміст і очікувані результати Дослідження планується здійснювати в декількох напрямках: аналіз новітніх технологій у навчанні іноземних мов студентів непрофільних спеціальностей; дослідження сучасних методик та технологій викладання іноземних мов за професійним спрямуванням; обгрунтування найбільш ефективних засобів використання інтерактивних технологій та методів навчання іноземних мов за професійним спрямуванням; систематизація проблем формування у студентів позитивної мотивації до вивчення іноземних мов. Теоретичне дослідження проблем, аналіз практичного досвіду у даному напрямку, проведення експериментів і систематизація їх результатів є основними завданнями комплексної теми кафедри.

Індивідуальні теми викладачів

Уманець А. В. Новітні методики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням; особливості перекладу ESP текстів.

Трофименко А. О. Навчання іншомовного дискурсу студентів з використанням професійно-орієнтованих проектів.

Городиська О. М. Готовність викладача іноземної мови професійного спрямування до саморегуляції педагогічної діяльності.

Кульбанська Р. В. Особливості викладання / навчання французької мови професійного спрямування.

Крук А. А. Шляхи ефективного вивчення професійно-орієнтованої термінології; міфопоетична трансформація концепту долі у художній прозі реалізму.

Глушковецька Н. А. Міжмовна інтерференція та шляхи її подолання при вивченні  іноземної мови;  перекладознавчий компонент листовного дискурсу В. Стуса.

Дубінська А. В. Гендерний аспект у публіцистиці; метод проектів у навчанні іноземних мов.