Трофименко Анастасія Олександрівна

Ктрофименкоандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Освіта • диплом спеціаліста Кам’янець-Подільського державного університету / 2003 р., викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури; • диплом кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2008р.)

Професійна діяльність

2012-по даний час доцент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2009-2012 – старший викладач кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2004-2007 – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

2003-2004 – асистент кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського державного університету

Автор понад 30 публікацій.

Наукові інтереси • методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей)

Публікації (за останні роки)

1. Трофименко А. О. Проблеми методології та техніки проведення системних досліджень навчальних компетентностей майбутнього вчителя / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 3. – С. 144-145.

2. Трофименко А. О. Опанування студентом навичками рефлексії своєї діяльності / А. О. Трофименко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2013 р. : у 2 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 1. – С. 328-329.

3. Трофименко А. О. Сучасні підходи до методології викладання іноземної мови у вищій школі / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 4. – С. 124.

4. Трофименко А. О. Основні підходи до розробки концепції моделі навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 3. – С. 212.

5. Трофименко А. О. Парадигмальний підхід до змісту ключових педагогічних компетенцій / А. О. Трофименко // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зво-лейко Д. Г., 2013. – Вип. 8. – С. 166-170.

6. Трофименко А. О. Формування професіоналізму у майбутніх вчителів предметів гуманітарного циклу / А. О. Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 3. – С.114-115.

7. Трофименко А. О. Педагогічні технології формування навчальних компетентностей майбутнього вчителя-гуманітарія / А. О. Трофименко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 5. – Ч. ІІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С.107-115.

8. Трофименко А. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього вчителя в сучасному освітньому просторі / А. О. Трофименко // Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог : Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 11 листопада 2010 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К. : НПУ імені М. П.Драгоманова, 2011. – С.197-199.

9. Трофименко А. О. Теоретичні аспекти формування навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов / А. О. Трофименко // Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С.246-251.

10. Трофименко А. О. Ключові позиції кредитно-трансферної системи організації професійного навчання / А. О. Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С. 95-96.

11. Трофименко А. О. Діагностична методика дослідження навчальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 110-111.

12. Trofymenko А. О. The Forming of Professionalism of Future Teacher in Humanities / А. О. Trofymenko // English in Globalised World : збірник

наукових праць [англ. м.]. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С. 175-176.

13. Трофименко А. О. Готовність до самовизначення та самореалізації в процесі навчання як основного суб’єкта підготовки студента до професійної діяльності / А. О. Трофименко // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. 25-26 квітня 2012р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 269-272.

14. Трофименко А. О. Використання сучасних технологій на уроках іноземної мови / А. О. Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції 20 вересня 2012р., Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С.55-57.

15. Трофименко А. О. Компетентнісний підхід до професійної освіти в рамках Болонського процессу / А. О. Трофименко // ІV Міжнародний освітній форум : «Особистість в єдиному освітньому просторі» : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://forumzp.ucoz.ua/index/konferencija_2/0-5

16. Трофименко А.О. Філософсько-теоретичні основи вивчення педагогічного професіоналізму / Анастасія Олександрівна Трофименко / Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск СХІІ (112). – С. 170-176. Стаття у збірниках (з Переліку ВАК України).

17. Трофименко А.О. Організаційне забезпечення колективних форм роботи студентів при вивченні англійської мови професійного спрямування / Анастасія Олександрівна Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Т. 3.

18. Трофименко А. О. Особливості перекладу при навчанні професійно-орієнтованого читання студентів неспеціальних факультетів / Анастасія Олександрівна Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – С. 77-79.

19. Трофименко А.О. Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови / Анастасія Олександрівна Трофименко / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 322-325.

20. Трофименко А.О. Основні підходи викладання ESP у вузах/ Анастасія Олександрівна Трофименко / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). Частина 2. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 361-366.

21. Трофименко А. О. Дискурсивна компетенція як базовий компонент у навчанні ESP / Анастасія Олександрівна Трофименко // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 7.

22. Трофименко А.О. Особливості тестового контролю при вивченні ESP / Анастасія Олександрівна Трофименко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 59 – 60.

23. Трофименко А. О. Формування у студентів здатності іншомовного спілкування в професійних, ділових та наукових сферах / Анастасія Олександрівна Трофименко // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції 24 вересня 2015 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – С. 64-65.

24. Трофименко А. О. Формування інноваційної моделі професійної діяльності майбутніх учителів англійської мови у початкових класах / Анастасія Олександрівна Трофименко // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конфер. (Хмельницький, 26 лютого 2015р.) / [уклад. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 143 – 145.

25. Трофименко А. О. Рефлексивний стиль мислення як чинник формування навчальних компетентностей студента / Анастасія Олександрівна Трофименко // Неперервна педагогічна освіта : стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / (м. Умань, 24 квітня 2015 року), ред. кол. : О. І. Безлюдний, Т. Д. Кочубей, Б. А. Якимчук та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 113-115.

26. Трофименко А. О. Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови / Анастасія Олександрівна Трофименко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 18 (1-2015). – С. 115-120. Стаття у збірнику, внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus.

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А. В., Гудзяк А. М., Попадинець О. О., Трофименко А. О.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с. (з грифом МОН України)

2. Уманець А. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах кредитно-модульної технології навчання : [навчальний посібник] / А. В. Уманець, А. О. Трофименко. – Кам’янець-Подільський : ПП Моштак М. І., 2008. – 130 с. (з грифом МОН України)

3. Літературознавча компаративістика. Практикум : [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Філологія»] / Укладачі : Кшевецький В. С., Трофименко А. О. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – 160 с.

Монографії

1. Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів іноземних мов : (Монографія) / Анастасія Трофименко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 164 с.