Хоптяр Алла Олександрівна

Кандидат філологічних наук, ст. викладач

У 1992 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

У 2008 р. з відзнакою закінчила магістратуру факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2008 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця ХІХ –  початку ХХ ст.» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2008 р. працює старшим викладачем кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Публікації:

 1. Концепт TIME в оповіданнях В. Вулф (лінгвопоетичний аспект). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. –– Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 5. – С. 134–140.
 2. 2. Концепт TIME в оповіданнях В. Вулф (метод сіткового моделювання). Наукові праці студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець – Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 1. – С. 17–22.
 3. «Жіноче питання» в критичній рецепції Бориса Грінченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 694–699.
 4. Російська література вперекладній спадщині Бориса Грінченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 23. – С. 284–289.

5.Модерністський та філософський ракурс світу ідей В.Вульф. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Т. 3. – С. 43–44.

 1. Концепт “Life” в оповіданнях В. Вульф (лінгвопоетичний аспект). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Т. 3. – С. 119–120.
 2. Феміністичні європейські тенденції у творчій спадщині Б. Грінченка. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія : Філологія (Літературознавство). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 23–24. – С. 212–217.
 3. Творчість Б.Грінченка в контексті російсько-українських літературних взаємин. Історико-літературний журнал : збірник наук. пр. Одеського нац. ун-ту / [відп. ред. Н. Малютіна]. – Одеса : Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2010. – Вип. 18. – С. 121–129.
 4. Концепт “Depression” в оповіданнях Вірджинії Вульф. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Т. 3. – С.190–191.
 5. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка в контексті слов’янських літературних взаємозв’язків. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 134–140.
 6. Поезія «свободи і кохання» Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наук. пр. Ужгород. нац. ун-ту / [відп. ред. І. В. Сабадаш]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 16. – С. 321–325.
 7. Французькі натуралістичні тенденції XIX ст. у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 472–475.
 8. Родина Грінченків і Поділля: творчі зв’язки. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 31. – С. 357–360.
 9. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону. Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник. наук. праць (філол. науки) / Київ. ун-т імені Б. Грінченка ; ред. колегія : Бондарева О. Є., Єременко О. В., Буніятова І. Р. [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 2. – С. 58–62
 10. Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець –Подільським державним українським університетом. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. – Кам’янець – Подільський  : Оіюм, 2013. – С. 171–175.
 11. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка: контекст україно-російських літературних взаємин кінця ХІХ – початку ХХ ст. Кубань –Україна: вопросы историко-культурного взаимодействия / Cост. А. М. Авраменко, В. К. Чумаченко. – Краснодар – Киев : ЭДВИ, 2013. – Вип. VII. – С. 47–55.
 12. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (монографія) [Електронний ресурс] / А. О. Хоптяр ; Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 247 с. – Режим доступу :

http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/406

 1. “The light in the heart”. V. Woolf. (Short stories for home reading) : Навчально-методичний посібник для розвитку усного та писемного мовлення студентів І-IVкурсів факультету іноземних мов. Кам’янець‑Подільський :Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 63 с.