Cторчова Тетяна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови.

У 2003 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет і отримала диплом магістра з відзнакою за фахом викладача англійської мови.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методика навчання майбутніх філологів системи перфекта латинської мови».

Проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Латинська мова», «Методика викладання іноземних мов», «Методика навчання I іноземної мови у старших класах ЗОШ».

Коло наукових інтересів зосереджено у галузі методики навчання іноземних мов, зокрема навчання класичних та сучасних розмовних мов. Результати наукових досліджень знайшли своє відображення у 40 публікаціях, у тому числі 6 навчально-методичних посібників (з них 4 у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1закордонна монографія.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Латинська мова : підручник – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 512 с. (у співавторстві).
 2. Латинська мова : навчальний посібник для гуманітарних факультетів (рекомендований МОН України) – 4-те видання, перероблене. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 328 с. (у співавторстві).
 3. Латинська мова : навчальний посібник для гуманітарних факультетів (рекомендований МОН України) – 3-є видання, перероблене. – Київ : Кондор, 2011. – 340 с. (у співавторстві).
 4. Латинська мова : навчальний посібник для гуманітарних факультетів (рекомендований МОН України) – 2-е видання, перероблене. – Кам’янець-Подільський : ПП БуйницькийО. А., 2010. – 340 с. (у співавторстві).
 5. Практикум з читання латиномовних текстів : навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – 71 с.
 6. Латинська мова та основи термінології : навчальний посібник – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – 75 с.

 

Основні наукові праці

 1. Отбор грамматического материала системы перфекта латинского языка для обучения филологов / Ярославский педагогический вестник : психолого-педагогические науки. – Ярославль : Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2013. – № 2. – Том 2. – С. 107-112.
 2. Система перфекта латинского языка как компонент грамматической компетенции будущих филологов / «Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта» : навукова-практычны часопис. – Віцебск : Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава, 2013. – № 2 (74). – С. 100-104.
 3. Методика формирования грамматической компетенции по латинскому языку (на материале системы перфекта) : монография / Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 293 c.; ISBN: 978-3-659-58348-3
 4. Етапи становлення навчальної дисципліни «Латинська мова»: європейський та вітчизняний досвід / Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України. – Кам’янець-Подільський :  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 16. – С. 187-192.
 5. Особливості методики навчання майбутніх філологів латинської паремійної спадщини / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 37. – С. 230-234.
 6. Латина у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх філологів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 38. – С. 403-408.
 7. Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. –  – Вип. ХІ. – С. 318-324.
 8. Классические языки в формировании лингвосоциокультурной компетентности будущих филологов: методический аспект / Universum:
  Психология и образование : электрон. научн. журн. – – № 6 (16). – Режим доступа :
  URL:http://7universum.com/ru/psy/archive/item/2191