Наукова школа

Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації

Наукову школу засновано у 1991 році

 Керівник:

Абрамович

Семен Дмитрович АБРАМОВИЧ

доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України

Напрями наукової діяльності:

  • закономірності функціонування літературного тексту в культурному просторі;
  • Біблія як інтертекст світової літератури;
  • інтерпретація сакральних сюжетів та образів у літературних системах нового часу;
  • національні літератури в контексті світового літературного процесу;
  • типологія і поетика жанрів у світовій літературі;
  • співвідношення риторичного та поетичного елементу в художньому тексті.

наукова школа

Основні досягнення:

Опубліковано понад 1600 праць, з них 42 монографії, 162 підручника, навчальних та методичних посібника, понад 1400 наукових статей, у тому числі в зарубіжних виданнях.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців вищих навчальних закладів з літературознавчих дисциплін. Навчально-методичне забезпечення середніх навчальних закладів навчальними посібниками.

Участь, организація та проведення наукових, науково-практичних конференціїй різного рівня – регіональних, всеукраїнських, міжнародних.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів та кандидатів наук:

С.Д. Абрамович, доктор філологічних наук; О.В. Кеба, доктор філологічних наук; О.С. Волковинський, доктор філологічних наук; І.М. Салтанова, кандидат філологічних наук;  К.О. Титянін, кандидат філологічних наук;  П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук; Ю.Г. Ткачов, кандидат філологічних наук; М.Ю. Чікарькова кандидат філологічних наук, доктор філософських наук; В.Г. Притуляк, кандидат філологічних наук; Ю.Ю. Кіндзерська, кандидат філологічних наук; Т.В. Кеба, кандидат філологічних наук; І.С. Мурадханян, кандидат філологічних наук; С.Ю. Пірошенко, кандидат філологічних наук; А.О. Лаврова, кандидат філологічних наук; Л.П. Статкевич, кандидат філологічних наук; Н.В. Ситник, кандидат філологічних наук; Г.В. Фоміна, кандидат філологічних наук; І.А. Свідер, кандидат філологічних наук; В.С. Кшевецький кандидат філологічних наук; О.Г. Шаповал, кандидат філологічних наук; Т.В. Мітроусова, кандидат філологічних наук; О.В. Ситник, кандидат філологічних наук, М.В. Іконікова, кандидат філологічних наук; Р.М. Семелюк, кандидат філологічних наук; К.Й. Гільдебрант, кандидат філологічних наук; М.В. Іконнікова, кандидат філологічних наук; В.Ф. Алексенко, кандидат філологічних наук; О.Р. Крючкова, кандидат філологічних наук; І.Ю. Голубішко, кандидат філологічних наук; Н.М. Шнекнехт, кандидат філологічних наук, Н.О. Стахнюк – кандидат філологічних наук

Професор С.Д. Абрамович – завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор О.В. Кеба очолює кафедру германських мов та зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор О.С. Волковинський обіймає посаду завідувача кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

К.О. Титянін – доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Н.О. Стахнюк – викладач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор П.Л. Шулик, доценти А.О. Лаврова, В.С. Кшевецький, І.Ю. Голубішко, старші викладачі В.Г. Притуляк, О.Г. Шаповал, Р.М. Семелюк працюють на кафедрі германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На кафедрі англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка працюють доценти Т.В. Кеба, Н.В. Ситник, старші викладачі І.А. Свідер, Т.В. Мітроусова, викладач Н. Шнекнехт.

Г.В. Фоміна – доцент кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

О.Р. Крючкова – викладач гуманітарних дисциплін у Кам’янець-Подільському коледжі культури.

Доцент С.Ю. Пірошенко працює на кафедрі зарубіжної літератури і культурології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

О.В. Ситник, М.В. Іконніковаа – викладачі англійської мови у Хмельницькому національному університеті.

Ю.Г. Ткачов є професором Гетінгенського університету (Німеччина).

Професор М.Ю. Чікарькова працює в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Ю.Ю. Кіндзерська обіймала посаду доцента кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; нині проживає та працює в Канаді.

Доцент І.С. Мурадханян викладає курс англійської мови в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

В.Ф. Алексенко працює старшим викладачем кафедри англійської мови Київського інституту міжнародних відносин.

Учасники школи тісно пов’язані у своїй науковій діяльності з Інститутом лiтератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечнікова, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Херсонським державним університетом, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким національним університетом, Краківською Педагогічною Академією, Ягелонським університетом (Краків, Польща).

Результати досліджень публікуються у видавництвах «Наукова думка» (м. Київ), «Кондор» (м. Київ), «Дакор» (м. Київ), «Центр навчальної літератури» (м. Київ), «Українське агентство інформації та друку «Рада» (м. Київ), «Світ» (м. Львів), «Ранок» (м. Харків), «Рута» (м. Чернівці), «Зелена Буковина» (м. Чернівці), «Книги–ХХІ» (м. Чернівці), «Золоті літаври» (м. Чернівці), «Мандрівець» (м. Тернопіль), «Підручники і посібники» (м. Тернопіль), «Аксіома» (м. Кам’янець-Подільський), НПРО «Новая еврейская школа» (СПб) та ін.; журналах «Слово і час», «Всесвіт», «Радуга» «Жовтень», «Вопросы русской литературы» (м. Львів), «Дніпро», «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», «Іноземна філологія», «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Русская словесность в школах Украины», «Мова і культура», «Початкова школа», «Історико-літературний журнал» (Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова), «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Буковинський журнал», «Partner – Nord» (Dortmund, Deutschland); наукових збірниках «Біблія і культура», «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна», «Русская филология. Украинский вестник» (м. Харків), «Питання літературознавства» (м. Чернівці»), «Вісник Черкаського університету. Серія філософія», «Науковий часопис національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова», «Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ», «Славістичні записки. Серія: Літературознавство» (м. Тернопіль), «Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія», «Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки», «Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания» (м. Воронеж), «Школа. Рабочая книга преподавателя» (м. Москва), «Слов’янський вісник» (м. Рівне), «Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)» та ін.; довідниках «Українська радянська енциклопедія», «Українська літературна енциклопедія», «Лексикон порівняльного та загального літературознавства», «Літературна Харківщина», «Российская еврейская энциклопедия»», «Kindlers Literaturlexikon: Slavische Literaturen» (Stuttgart; Weimar).