НАКАЗ про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Структурні підрозділи:

ПОЛОЖЕННЯ про факультет

ПОЛОЖЕННЯ про факультет (нова редакція_2020)

ПОЛОЖЕННЯ про деканат

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду факультету

ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду факультету (нова редакція_2020)

Академічна доброчесність:

КОДЕКС академічної доброчесності К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти К-ПНУ ім. І. Огієнка

Організація освітнього процесу:

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОРЯДОК організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (додаток до Положення про організацію освітнього процесу в К-ПНУ ім. І. Огієнка (зі змінами)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами в К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про розподіл і закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти К-ПНУ ім. І. Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

НОРМИ ЧАСУ для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова робота:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування:

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРЯМИХ ТАЄМНИХ ВИБОРІВ студентів до колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про користування гуртожитком в К-ПНУ імені Івана Огієнка

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ