НАКАЗ про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Основні документи К-ПНУ:

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №1 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №3 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Структурні підрозділи:

Положення про факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про деканат

Положення про кафедру

Положення про вчену раду факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про раду з науково-методичної роботи та забезпечення якості вищої освіти факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про факультет іноземної філології КПНУ імені І.Огієнко

ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду факультету іноземної філології КПНУ імені І.Огієнко

 

Академічна доброчесність:

  1. Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)
  2. Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)
  3. Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)
  4. Порядок перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності
  5. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Організація освітнього процесу:

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (нова редакція)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про закріплення освітніх компонентів за кафедрами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок заповнення, видачі обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти України, які розташовані в зоні проведення активних бойових дій, зарахованим у рамках внутрішньої академічної мобільності 

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх компонетів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Типове положення про навчальну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова робота:

Концепція розвитку наукової та інноваційної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування:

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок проведення прямих таємних виборів студентів до колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування К-ПНУ імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про користування гуртожитком в К-ПНУ імені Івана Огієнка

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ здобувачам вищої освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка (Нова редакція)

КОЛЕКТИВНА УГОДА між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів, аспірантів та докторантів К-ПНУ імені Івана Огієнка (зі змінами) – (ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО СТИПЕНДІАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ)

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності:

Інструкція №II-1 “Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”

Інструкція №II-41 “Дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій та терористичних актів”

Інструктаж “Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану”

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з підозрою та реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу з-поміж учасників освітнього процесу та працівників університету

Інструкція №110 з безпечки життєдіяльності “Про захист від зараження і профілактику поширення респіраторних захворювань під час епідемії коронавірусної хворони COVID-19 “

Перелік пунктів вакцинації від Covid-19

Усе про вакцини від  Covid-19 в Україні

БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (НА САЙТІ К-ПНУ)