Наукова робота

Науково-дослідна, дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність колективу факультету організована на 5 кафедрах (іноземних мов, англійської мови, німецької мови, германських мов і зарубіжної літератури, слов’янської філології та загального мовознавства), в 1 науковій школі «Літературний текст у контексті культури. Проблеми рецепції та інтерпретації», науково-дослідній лабораторії «Жанри і стилі в історико-літературному процесі», навчально-науковому Центрі американо-британських досліджень, Лінгвістичному центрі, докторантурі та аспірантурі.

1

Науково-дослідна робота колективу факультету проводиться за таким пріоритетним напрямом розвитку науки як фундаментальні дослідження з найважливіших проблем гуманітарних наук. Загалом силами науково-педагогічних і наукових працівників факультету розробляється 6 колективних тем, які спрямовані на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем, написання докторських і кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників і методичних  розробок.  Загальні аспекти колективних тем кафедр реалізуються та конкретизуються у рамках індивідуальних досліджень викладачів факультету. Всього на факультеті викладачами розробляється 80 індивідуальних тем.

2

На кафедрах працюють молоді викладачі, які закінчили аспірантуру і готуються подати дисертації до захисту.

Значна робота здійснюється на факультеті в напрямку підготовки та видання наукової продукції.  Загалом за результатами наукової діяльності колективу факультету в 2016 році опубліковано 258 одиниць наукових, науково-методичних праць. Серед публікацій: 3 монографії; 2 брошури; 26 навчальні, навчально-методичні посібника; 34 статі у фахових виданнях; 134 статті в інших виданнях; 6 публікацій у закордонних наукових виданнях; 22 публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних; 31 публікація тез доповідей на конференціях.

Найбільш плідною є наукова праця кафедри германських мов і зарубіжної літератури, яка за результатами наукового рейтингу вже багато років входить до п’ятірки кращих кафедр університету. До списку викладачів університету, що мають найвищий індивідуальний рейтинг з наукової роботи за 2016 рік увійшли 2 викладача факультету. Вони очолюють рейтингову таблицю своїх кафедр. Це професори доктори наук академіки: Кеба О.В., Абрамович С. Д.

4

Викладачі факультету беруть участь в організації та проведенні числених міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях. На базі факультету щорічно проводяться Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах», Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти»,

Зусиллями викладачів факультету видається 7 наукових збірника, серед яких:

 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (збірник зареєстрованний у міжнародній наукометричній базі (Index Copernicus)
 • Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх на вищих навчальних закладах України: Збірник тез.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. —
 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Викладачі факультету входять також до складу наукових шкіл за межами університету: Абрамович С.Д. – член Міжнародного консорціуму дослідників релігії різних країн світу при кафедрі релігієзнавства Інституту релігієзнавства Ягелонського університету (Краків, Польща); Марчишина А.А. – член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП); Боднарчук Т.В. – член наукової школи «Педагогічна компаративістика» при лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; Мельник І.В. – член наукової школи західноєвропейських мов, літератур та перекладу (Київ, Україна)

3

Проф. О.В. Кеба – виконує обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 15 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Доц. Сторчова Т.В. є членом Спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 із захисту кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Проф. Уманець А. В. бере участь у засіданнях експертної ради з освіти при державній освітній установі “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” у м. Києві.

Викладачі факультету:

 • здійснюють керівництво написанням дисертацій аспірантами та здобувачами. Під керівництвом завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, професора О.В.Кеби захищено 13 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація; під керівництвом завідувача кафедри слов’янської філології та загального мовознавства С.Д. Абрамовича захищено 12 кандидатських дисертацій дисертацій;
 • виступають опонентами при захисті дисертацій;
 • входять до складу редакційних колегій наукових та науково-методичних збірників, журналів;
 • здійснюють рецензування наукової продукції, експертизу підручників;
 • готують відгуки на автореферати дисертацій.

Викладачі факультету беруть участь у роботі МАН: керують роботами, рецензують роботи, входять до складу журі конкурсу Викладачі факультету є членами журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів

5

Наукова діяльність факультету здійснюється у співпраці (укладені угоди) з Одеським національним університетом ім. І.І Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського. Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького. У 2016 почалося  співробітництво з Університетом Миколая Коперника в Торуні (Польща – Faculty of Languages Nicolaus Copernicus University ) та з Геттінгенським університетом імені Георга Августа (Німеччина – Department of Slavic Studies Faculty of Humanities Georg-August-Universität Göttingen), Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Донецьким національним університетом (м. Вінниця).

 

Дослідницькою та творчо-науковою роботою на факультеті охоплені майже 100% студентів, які працюють у наукових гуртках та проблемних групах (на факультеті створено 7 проблемних груп і 28 наукових гуртків), а також над бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

 

 

Студенти і магістранти факультету беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, в організації та проведенні конференцій: всеукраїнської студентської наукової конференції «Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи», Наукової конференції студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДРС, Міжнародної студентської Інтернет – конференції «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти», що проводиться на базі кафедри англійської мови факультету.

                

 

 

На факультеті протягом 12 років щорічно видається Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти публікуються у різних наукових збірниках України та закордонних виданнях.

Студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт і протягом останніх років ставали призерами конкурсів:Кунцьо_31 - 0004

 

2014-2015 навчальний рік:

 • Кунцьо Оксана призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт;

2015-2016 навчальний рік:

 • призери заключного етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт – Олексійчук Юлія (Імісце), Новосад Аліна, Карнаух Віталія (ІІІ місце);
 • призери Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи сучасної науки України» Кунцьо Оксана (І місце), Зубик Анна (ІІ місце).

2016-2017 навчальний рік:

 • призери Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи сучасної науки України» Зубик Анна (ІІ місце), Олексійчук Юлія (ІІІ місце).

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Факультет іноземної філології

Добринчук Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри,

голова Ради молодих вчених

СКЛАД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 1. Семелюк Р.М., кандидат філологічних наук, старший викладач.
 2. Стахнюк Н.О., кандидат філологічних наук, старший викладач.
 3. Мельник І.В., викладач.
 4. Хохель Д.Ю., кандидат філологічних наук, викладач.
 5. Крук А.А., кандидат філологічних наук, старший викладач.
 6. Яремчук І.М., кандидат філологічних наук, викладач.
 7. Микуляк М.І., викладач.
 8. Дубінська А.В., викладач

СКЛАД РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

 1. Максимчук Анастасія Олександрівна – магістрант (Angb1-M18), голова Ради СНТ факультету іноземної філології.
 2. Жильчук Олександра Олександрівна – магістрант (Nim b1-M18), секретар Ради СНТ факультету іноземної філології.
 3. Тимчук Катерина Олегівна – магістрант (Angb1-M17), відповідальна за організацію науково-дослідної роботи студентів у наукових гуртках, проблемних групах.
 4. Деременда Христина Анатоліївна – магістрант (Angb1-M18), відповідальна за участь студентів у конкурсах наукових та творчих робіт.
 5. Козак Інна Анатоліївна – студентка 4 курсу (Ang2-B15), відповідальна за організацію міжвузівського співробітництва студентів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

І. Основні завдання роботи:

 • забезпечення інтеграції навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів;
 • здійснення органічної єдності навчання й підготовки студентів до творчої, наукової та педагогічної праці;
 • створення умов для розкриття й реалізації особистих творчих здібностей студентської молоді;
 • формування й розвиток у студентів якостей науково-педагогічних і наукових працівників.

ІІ. Основні напрями організації наукової роботи студентів:

• актуальні питання сучасного мовознавства;
• проблеми сучасного літературознавства;
• лінгводидактичні засади формування мовної особистості.
ІІІ. Основні напрями та форми роботи:

 1. Довузівська організація наукової діяльності учнів:

Участь у роботі МАН:

 • керування науковими роботами учнів;
 • керування секцією «Світової літератури»;
 • участь у роботі журі конкурсу;

2. Студентська науково-дослідницька діяльність

 • Керування кваліфікаційними роботами студентів:
 • бакалаврськими;
 • дипломними;
 • магістерськими.
 • Робота в наукових гуртках та проблемних групах.
 • Участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземних мов та зарубіжної літератури.
 • Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.
 • Участь у науково-практичних конференціях різного рівня
 • Публікації матеріалів наукових досліджень студентів

3. Робота з обдарованими студентами.

 • Вивчення мотивації навчальної діяльності студентів, їх цільових установок та ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку здібностей та якостей
 • Активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності
 • Забезпечення участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях і конкурсах
 • Популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею
 • Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників

IV. Форми звітності про наукову роботу передбачають:

 • презентація науково-дослідницької роботи;
 • написання рефератів;
 • наукові статті;
 • виступи на науково-практичних конференціях;
 • захисти науково-дослідницьких робіт.