Наукова робота

Науково-дослідна, дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність колективу факультету організована на 5 кафедрах (іноземних мов, англійської мови, німецької мови, германських мов і зарубіжної літератури, слов’янської філології та загального мовознавства), в 1 науковій школі, докторантурі (спеціальність: «Порівняльне літературознавство»), та аспірантурі (спеціальності: «Порівняльне літературознавство» «Література зарубіжних країн», «Російська література»).

1

Науково-дослідна робота колективу факультету проводиться за таким пріоритетним напрямом розвитку науки як фундаментальні дослідження з найважливіших проблем гуманітарних наук. Загалом силами науково-педагогічних і наукових працівників факультету розробляється 6 колективних тем, які спрямовані на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем, написання докторських і кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників і методичних  розробок.  Загальні аспекти колективних тем кафедр реалізуються та конкретизуються у рамках індивідуальних досліджень викладачів факультету. Всього на факультеті викладачами розробляється 80 індивідуальних тем.

2

На кафедрах працюють молоді викладачі, які закінчили аспірантуру і готуються подати дисертації до захисту.

Значна робота здійснюється на факультеті в напрямку підготовки та видання наукової продукції.  Загалом за результатами наукової діяльності колективу факультету в 2014 році опубліковано 302 одиниці наукових, науково-методичних праць. Серед публікацій: 228 статей, 27тез, 4 монографії, 28 навчальних і навчально-методичних посібника.

Всього викладачами факультету за останні десять років видано монографій – , навчально-методичних посібників.

Найбільш плідною є наукова праця кафедри германських мов і зарубіжної літератури, яка за результатами наукового рейтингу вважається кращою серед кафедр університету і вже другий рік поспіль займає 1 місце. До списку викладачів університету, що мають найвищий індивідуальний рейтинг з наукової роботи за 2014 рік увійшли 3 викладача факультету. Двоє з них очолюють рейтингову таблицю своїх кафедр. Це професори доктори наук академіки: Кеба О.В., Абрамович С. Д., доц. Кшевецький В.С.

4

Викладачі факультету беруть участь в організації та проведенні числених міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях. На базі факультету щорічно проводяться Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах», Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти»,

Зусиллями викладачів факультету видається 7 наукових збірника, серед яких:

 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (збірник зареєстрованний у міжнародній наукометричній базі (Index Copernicus)
 • Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх на вищих навчальних закладах України: Збірник тез.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. —
 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На факультеті діє наукова школа «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації» (керівник – доктор філологічних наук, професор С.Д. Абрамович).

Викладачі факультету входять також до складу наукових шкіл за межами університету: Абрамович С.Д. – член Міжнародного консорціуму дослідників релігії різних країн світу при кафедрі релігієзнавства Інституту релігієзнавства Ягелонського університету (Краків, Польща); Марчишина А.А. – член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП); Боднарчук Т.В. – член наукової школи «Педагогічна компаративістика» при лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; Мельник І.В. – член наукової школи західноєвропейських мов, літератур та перекладу (Київ, Україна)

3

Проф. О.В. Кеба – виконує обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 15 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Доц. Сторчова Т.В. є членом Спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 із захисту кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Проф. Уманець А. В. бере участь у засіданнях експертної ради з освіти при державній освітній установі “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” у м. Києві.

Викладачі факультету:

 • здійснюють керівництво написанням дисертацій аспірантами та здобувачами. Під керівництвом завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, професора О.В.Кеби захищено 14 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація; під керівництвом завідувача кафедри слов’янської філології та загального мовознавства С.Д. Абрамовича захищено 11 кандидатських дисертацій дисертацій;
 • виступають опонентами при захисті дисертацій;
 • входять до складу редакційних колегій наукових та науково-методичних збірників, журналів;
 • здійснюють рецензування наукової продукції, експертизу підручників;
 • готують відгуки на автореферати дисертацій.

Викладачі факультету беруть участь у роботі МАН: керують роботами, рецензують роботи, входять до складу журі конкурсу Викладачі факультету є членами журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів

5

Наукова діяльність факультету здійснюється у співпраці (укладені угоди) з Єлецьким державним університетом (Росія), Одеським національним університетом ім. І.І Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського.

1

Дослідницькою та творчо-науковою роботою на факультеті охоплені майже 100% студентів, які працюють у наукових гуртках та проблемних групах (на факультеті створено 7 проблемних груп і 28 наукових гуртків), а також над бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами

2

Студенти і магістранти факультету беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, в організації та проведенні конференцій: всеукраїнської студентської наукової конференції «Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи», Наукової конференції студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДРС, Міжнародної студентської Інтернет – конференції «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти», що проводиться на базі кафедри англійської мови факультету.

3

На факультеті протягом 10 років щорічно видається Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти публікуються у різних наукових збірниках України та закордонних виданнях.

Студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт і протягом останніх років ставали призерами конкурсів:Кунцьо_31 - 0004

*2011 рік: Невмержицька Романа – призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт;

* 2011 рік: Літвінець Марія – призер (ІІІ місце) Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури;.

* 2011 рік: Чорноброва Вікторія — лауреат конкурсу на краще володіння російською мовою Всесвітнього фестивалю російської мови.

 

* 2012 р.: Чорноброва Вікторія – призер ІІ туру (ІІ місце) Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури;

* Мережа Наталія – призер (ІІ місце) всеукраїнського конкурсу для німецькомовної студентської молоді «Україна – Німеччина: міжкультурний діалог»

* 2013 рік: Спектор Юлія – призер ІІ туру (І місце) Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури.

2014-2015 навчальний рік: Кунцьо Оксана призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт;