Наукова робота

Науково-дослідна, дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність колективу факультету організована на 5 кафедрах (іноземних мов, англійської мови, німецької мови, германських мов і зарубіжної літератури, слов’янської філології та загального мовознавства), в 1 науковій школі «Літературний текст у контексті культури. Проблеми рецепції та інтерпретації», науково-дослідній лабораторії «Жанри і стилі в історико-літературному процесі», навчально-науковому Центрі американо-британських досліджень, Лінгвістичному центрі, докторантурі та аспірантурі.

1

Науково-дослідна робота колективу факультету проводиться за таким пріоритетним напрямом розвитку науки як фундаментальні дослідження з найважливіших проблем гуманітарних наук. Загалом силами науково-педагогічних і наукових працівників факультету розробляється 6 колективних тем, які спрямовані на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем, написання докторських і кандидатських дисертацій, підручників, навчальних посібників і методичних  розробок.  Загальні аспекти колективних тем кафедр реалізуються та конкретизуються у рамках індивідуальних досліджень викладачів факультету. Всього на факультеті викладачами розробляється 80 індивідуальних тем.

2

На кафедрах працюють молоді викладачі, які закінчили аспірантуру і готуються подати дисертації до захисту.

Значна робота здійснюється на факультеті в напрямку підготовки та видання наукової продукції.  Загалом за результатами наукової діяльності колективу факультету в 2016 році опубліковано 258 одиниць наукових, науково-методичних праць. Серед публікацій: 3 монографії; 2 брошури; 26 навчальні, навчально-методичні посібника; 34 статі у фахових виданнях; 134 статті в інших виданнях; 6 публікацій у закордонних наукових виданнях; 22 публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних; 31 публікація тез доповідей на конференціях.

Найбільш плідною є наукова праця кафедри германських мов і зарубіжної літератури, яка за результатами наукового рейтингу вже багато років входить до п’ятірки кращих кафедр університету. До списку викладачів університету, що мають найвищий індивідуальний рейтинг з наукової роботи за 2016 рік увійшли 2 викладача факультету. Вони очолюють рейтингову таблицю своїх кафедр. Це професори доктори наук академіки: Кеба О.В., Абрамович С. Д.

4

Викладачі факультету беруть участь в організації та проведенні числених міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях. На базі факультету щорічно проводяться Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах», Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти»,

Зусиллями викладачів факультету видається 7 наукових збірника, серед яких:

 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (збірник зареєстрованний у міжнародній наукометричній базі (Index Copernicus)
 • Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх на вищих навчальних закладах України: Збірник тез.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. —
 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.
 • Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Викладачі факультету входять також до складу наукових шкіл за межами університету: Абрамович С.Д. – член Міжнародного консорціуму дослідників релігії різних країн світу при кафедрі релігієзнавства Інституту релігієзнавства Ягелонського університету (Краків, Польща); Марчишина А.А. – член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛІП); Боднарчук Т.В. – член наукової школи «Педагогічна компаративістика» при лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України; Мельник І.В. – член наукової школи західноєвропейських мов, літератур та перекладу (Київ, Україна)

3

Проф. О.В. Кеба – виконує обов’язки члена Спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 15 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Доц. Сторчова Т.В. є членом Спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 із захисту кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Проф. Уманець А. В. бере участь у засіданнях експертної ради з освіти при державній освітній установі “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” у м. Києві.

Викладачі факультету:

 • здійснюють керівництво написанням дисертацій аспірантами та здобувачами. Під керівництвом завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, професора О.В.Кеби захищено 13 кандидатських дисертацій, 1 докторська дисертація; під керівництвом завідувача кафедри слов’янської філології та загального мовознавства С.Д. Абрамовича захищено 12 кандидатських дисертацій дисертацій;
 • виступають опонентами при захисті дисертацій;
 • входять до складу редакційних колегій наукових та науково-методичних збірників, журналів;
 • здійснюють рецензування наукової продукції, експертизу підручників;
 • готують відгуки на автореферати дисертацій.

Викладачі факультету беруть участь у роботі МАН: керують роботами, рецензують роботи, входять до складу журі конкурсу Викладачі факультету є членами журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів

5

Наукова діяльність факультету здійснюється у співпраці (укладені угоди) з Одеським національним університетом ім. І.І Мечникова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського. Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького. У 2016 почалося  співробітництво з Університетом Миколая Коперника в Торуні (Польща – Faculty of Languages Nicolaus Copernicus University ) та з Геттінгенським університетом імені Георга Августа (Німеччина – Department of Slavic Studies Faculty of Humanities Georg-August-Universität Göttingen), Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Донецьким національним університетом (м. Вінниця).

 

Дослідницькою та творчо-науковою роботою на факультеті охоплені майже 100% студентів, які працюють у наукових гуртках та проблемних групах (на факультеті створено 7 проблемних груп і 28 наукових гуртків), а також над бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

 

 

Студенти і магістранти факультету беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, в організації та проведенні конференцій: всеукраїнської студентської наукової конференції «Освіта сьогодення: актуальні питання та перспективи», Наукової конференції студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за підсумками НДРС, Міжнародної студентської Інтернет – конференції «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти», що проводиться на базі кафедри англійської мови факультету.

                

 

 

На факультеті протягом 12 років щорічно видається Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти публікуються у різних наукових збірниках України та закордонних виданнях.

Студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з фахових дисциплін, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт і протягом останніх років ставали призерами конкурсів:Кунцьо_31 - 0004

 

2014-2015 навчальний рік:

 • Кунцьо Оксана призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт;

2015-2016 навчальний рік:

 • призери заключного етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт – Олексійчук Юлія (Імісце), Новосад Аліна, Карнаух Віталія (ІІІ місце);
 • призери Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи сучасної науки України» Кунцьо Оксана (І місце), Зубик Анна (ІІ місце).

2016-2017 навчальний рік:

 • призери Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи сучасної науки України» Зубик Анна (ІІ місце), Олексійчук Юлія (ІІІ місце).